لوگونا

درهای خانه های قدیمی کاشان :: لوگونا

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

تصویر شماره یک: قوس و نقش هندسی به کار رفته در سردر این خانه را در بسیاری از سردرهای شهر کاشان می توان مشاهده کرد.

تصویر شماره ی دو: این سردر نمونه ای از سردرهای بدون قوس اما دارای کنگره است.

تصویر شماره ی سه: در این تصویر سردری مشابه سردر تصویر شماره ی یک مشاهده می کنید. با این تفاوت که در این نمونه، در قسمت فوقانی نیز همان نقش داخل قوس تکرار شده است. هم چنین ستون های نما و کنگره هایی را نیز در این نمونه از درها می توان مشاهده کرد.

تصویر شماره ی چهار: در این نمونه، ترکیبی از تصویر شماره ی یک و تصویر شماره ی سه را می توان مشاهده کرد.

تصویر شماره ی پنج: در این دسته از سردرها، نقوش هندسی و تزییناتی به شکل سردرهای قبلی دیده نمی شود و تنها با فرورفتگی و پله ای شدن، سردر تعریف می شود.

تصویر شماره ی شش: الف) در تصویر سمت راست سردر ورودی خانه ی بروجردی ها را مشاهده می کنید. در اینجا این نمونه، نشان دهنده ی نوع تزیینات و مقرنس کاری یک خانه ی اعیانی است.

ب) در تصویر سمت چپ، نمونه ی دیگری از خانه های متعلق به قشر نسبتا مرفه را مشاهده می کنید. نقش تکرار شده در بسیاری از سردرها در این ورودی نیز قابل تشخیص است. ترکیب سنتوری با قوس نیز از نکات قابل توجه این سردر می باشد.

در هر دو نمونه ی تصویر شماره ی شش، وجود پیرنشین در دو سمت سردر ورودی قابل توجه است.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

عکس ها از: مینا یاسمی